لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

ثبت موسسه
آنچه در مورد ثبت موسسات غیر تجاری لازم است بدانید :
انواع شرکتها برای انجام امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرند اما بسیاری ازفعالیتها درسطح جوامع محدود به امور تجاری نمی گردند. فعالیتهایی در حوزه های  فرهنگی، هنری، علمی، ادبی،مذهبی، آموزشی را نمی توان در قالب شرکت به ثبت رساند. برای انجام این قبیل امور قالب ثبتی موسسات غیر تجاری در قوانین پیش بینی شده است. این قبیل موسسات بنابر داشتن فعالیت غیرتجاری ، مالیات کمتری نیز پرداخت خواهند نمود. در تعریف موسسات غیر تجاری نصر قانون اینگونه می باشد:
« مقصود از تشکیلات و ثبت موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »

مدارک لازم جهت ثبت موسسه

مدارک ثبتی موسسه که پیش از ثبت باید به امضا برسند عبارتند از :
١ تدوین  تقاضا نامه ثبت موسسه در  دو نسخه و امضا توسط شركا
٢- تنظيم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذيل تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا
٣-تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در ٢ نسخه
4-اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
5-امضای مدير شعبه و فتوكپی شناسنامه و قيد محل سكونت در صورتی كه شركت شعبه داشته باشد الزامی است.
علاوه بر مدارک فوق همانطور که قبلا نیز توضیح داده شد مدارک شناسایی همه اعضا و تصویری از آن ، به همراه قید میزان سرمایه مد نظر نیز لازم است.

روش و مراحل ثبت موسسه

در مرحله اول لازم است ثبت نام الکترونیک در سامانه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری انجام گردد. پیش از انجام این مرحله تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه، نام منتخب ، سمت اعضا و مدت تصدی هریک و نیز میزان آورده آنها در موسسه باید مشخص گردد.
پس از ثبت سامانه ای یکی از اسامی درج شده در سایت به عنوان نام موسسه تایید شده  از طریق شماره تماس وارد شده به متقاضی اعلام می گردد.
 در مراحل بعد مدارک ثبتی شرکت ( تقاضانامه، صورتجلسه مجمع موسس و اساسنامه ) از سایت در دونسخه چاپ شده و توسط همه اعضا امضا می گردد. سپس  مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردیده و پس از دفترنویسی و تخصیص شماره ثبت به موسسه مراتب جهت آگهی در روزنامه رسمی قوه قضائیه پیگیری می گردد.
لازم به ذکر است که نامی که برای موسسه در نظر می گیرید نباید پیش از آن به ثبت رسیده باشد به علاوه باید اصالتا" فارسی بوده و جز اسامی بیگانه نباشد و با قوانین و موازین جمهوری اسلامی ضدیت نداشته باشد.