لوگو سفید ایلیا
ثبت برند
ثبت برند فارسی ثبت برند لاتین مدارک ثبت برند مراحل ثبت برند مدت زمان ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت علامت تجاری
ثبت علامت تجاری حقیقی ثبت علامت تجاری حقوقی مدارک ثبت علامت تجاری مراحل ثبت علامت تجاری مدت زمان و هزینه ثبت علامت تجاری
ثبت علائم تجاری
مدارک لازم برای ثبت علائم تجاری مراحل ثبت علائم تجاری شرایط ثبت علائم تجاری هزینه ثبت علائم تجاری
ثبت لوگو
ثبت لوگو مدارک ثبت لوگو شرایط ثبت لوگو مراحل ثبت لوگو
خدمات ایلیا
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع ثبت نشان تجاری
تماس

اظهارنامه ثبت برند


همان گونه که نام تجاری معرفی کننده تجارتخانه و کالایی می باشد که بازرگان ارائه می کند علامت تجاری هم نشان دهنده همین معنی می باشد.

به همین منظور در ماده یک قانون ثبت علامت ها و اختراع هایی که در اول تیرماه 1318 تصویب شده است از آن تعریفی به تشریح ذیل بیان شده است:

به هر گونه علامتی اعم از نقش،عکس ،رقم،حرف،عبارت،مهر و …که به منظور تشخیص و برتری اسباب و وسایل صنعتی و تجاری انتخاب می گردد علامت تجاری گفته می شود.

به منظور به ثبت رساندن علامت تجاری بایستی اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم گردد و دربردارنده تاریخ و امضا باشد و نکته هایی که در ذیل عنوان شده اند در آن ذکر شود:

 1. مشخصات و محل اقامت  و اهلیت  صاحب علامت و  این که مقر اصلی اداره تجاری در کجا  واقع شده است بایستی قید گردد.
 2.  چنانچه اظهارنامه توسط نماینده قانونی تنظیم شده باشد. مشخصات و محل اقامت نماینده قانونی می بایست ذکر گردد.
 3. بایستی  حوزه  تجارت تعیین گردد به عوان مثال ذکر شود که تجارت فرش، لوازم ماشین یا مواد غذایی و غیره می باشد.
 4. نوع کالا و یا محصولاتی که علامت به منظور تمییز و تفکیک آن انتخاب شده است همراه با معین نمودن نوع طبقات بایستی تشریح گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند

مدارک ثبت برند شخص حقیقی

 1. رونوشت شناسنامه.
 2. رونوشت کارت ملی.
 3. رونوشت کارت بازرگانی در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد.
 4. رونوشت مجوز فعالیت جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادرشده از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی.

مدارک ثبت برند شخص حقوقی

 1. رونوشت شناسنامه.
 2. رونوشت کارت ملی.
 3. رونوشت روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت از آخرین تغییرات شرکت نباید بیشتر از دو سال گذشته باشد.
 4. رونوشت مجوز فعالیت از قبیل جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادرشده از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی.
 5. ارائه کارت بازرگانی در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد الزامی است.

مدارک ثبت اظهارنامه برند

مدارک ذیل می بایست به اظهارنامه اضافه گردد:

 1. با ملاحظه ماده 110 این نظام نامه،رونوشت اصلی نمایندگی،چنانچه درخواست  به وسیله وکیل صورت بگیرد بایستی ارائه گردد.
 2. ده نمونه از علامت به شکل گرافیکی که با علامت چسبانده شده روی اظهارنامه برابر باشد و اندازه های آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد بایستی ارائه گردد.در صورتی که  علامت ارائه شده به شکل گرافیکی نباشد  بایستی ده نمونه از رونوشت  یا عکس علامت حداکثر در همین اندازه و به صورتی  که مرجع ثبت آن را مناسب بداند بایستی ارائه گردد. - در صورتی که مرجع ثبت نمونه علامتی را که ارائه شده است را مناسب  نداند،تسلیم نمونه مناسب را تقاضا می نماید.در هر صورت،علامت بایستی  به همان صورتی  که تقاضا و ثبت می گردد استفاده می شود.
 3. در صورتی که علامت سه بعدی می باشد ،ارائه علامت به شکل نمونه های گرافیکی یا عکس دو بعدی روی برگه به صورتی که از شش زاویه متفاوت تهیه شود و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی و ضروری می باشد.
 4. مدارکی که به  حق تقدم مربوط  می باشد می بایست مصادف  با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ ارائه گردد.
 5. در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد مدارک دال بر فعالیت در زمینه ذی ربط بایستی ارائه گردد.
 6. رونوشتی  از ضوابط و شرایط استعمال از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،کانون یا سازمان مرتبط،در صورتی که ثبتعلامت جمعی مورد تقاضا  باشد بایستی ارائه گردد.
 7. مدارک مثبت هویت درخواست کننده ارائه گردد.
 8. رسیدی که به  به پرداخت هزینه های قانونی مربوط می باشد ارائه گردد.
 9. در صورتی که درخواست به وسیله وکیل صورت می گیرد مدارک وکیل بایستی ارائه گردد.  
ایلیا مجری تخصصی در ثبت برند 

مراحل ثبت اظهارنامه برند

مراحل ثبت علامت تجاری عبارتند از :

- اطلاعات وارد شود و فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت کامل گردد.

- ارسال و کامل کردن مدارک 

(الف)اشخاص حقیقی:رونوشت شناسنامه وکارت ملی 

ب)اشخاص حقوقی:ارائه پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، رونوشت نخستین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن نگذشته باشد(از آخرین تغییرات شرکت نبایستی بیشتر از دو سال سپری شده باشد). رونوشت  شناسنامه و کارت ملی مالکانی که اجازه حق امضا دارند.

- نمونه گرافیکی یا رونوشت یا عکس از علامت تقاضا شده   وتوضیح در برگی جداگانه در رابطه با علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند ،  به عنوان مثال جواز تاًسیس از صنایع یا پروانه ی بهره برداری صنایع یا پروانه ی ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه ی کسب و یا هر مدرک قابل قبولی که اثبات کننده ی فعالیت شما در زمینه ای باشد که می خواهید آن علامت را به ثبت برسانید هم چنین معنی کلمه وتوصیف آن بایستی ارائه گردد. چنانچه علامت به صورت غیر فارسی(لاتین) می باشد دربرداشتن کارت بازرگانی الزامی و ضروری می باشد.

- مدارک به وسیله نماینده قانونی برابر اصل  گردد.

-  هزینه وکالت پرداخت گردد و شماره ی فیش واریزی دربافت شود.

- مدارک تنظیم  و  به اداره ی مالکیت صنعتی بازگردانده شود.

-در صورتی که اخطار ابلاغ گردد ،بایستی برطرف سازی نقص تا مدت 30 روز صورت بگیرد درغیر این صورت مردود می گردد.

-استعمال از حق تقدم (در صورت لزوم ) .چنانچه  درخواست کننده  یا درخواست کنندگان  ثبت تمایل داشته باشند  به استناد درواست  ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزیت های  حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استعمال  نمایند، بایستی مدارک مربوط به حق تقدم را مصادف  با ارائه  اظهارنامه یا حداکثر طی مدت زمان 15 روز از آن تاریخ  ارائه نمایند.

-رونوشتی از ضوابط و شرایط استعمال از علامت جمعی ارائه گردد.

- در صورت نیاز و در صورتی که به ثبت رساندن علامت جمعی مورد تقاضا باشد تایید نامه مقام دارای اهلیت و صلاحیت الزامی می باشد.

- رسیدی که به پرداخت هزینه های قانونی طبق جدول قانونی مربوط می باشد ارائه گردد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تفاوت بین نام تجاری و عنوان تجاری

بین نام تجاری و عنوان تجاری تفاوتهایی وجود در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

ثبت برند لبنیات

در این مقاله به ثبت برند لبنیات پرداخته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

اهمیت ثبت برند

در دنیای امروز بیشتر از گذشته علامت تجاری و برند دربردارنده اهمیت می باشد. در این مقاله مطالب بیشتری در مورد اهمیت ثبت برند عنوان شده است مطالعه نمایید

ثبت برند چای

تاجران می توانند در جهت نشان دادن محصولات چای خود برندی را برای انها انتخاب نمایند تا بتوانند سود و منفعتی بدست اورند .

مراحل ثبت علامت تجاری

علامت تجاری یک نوع برند می باشد که تشکیل شده از نام ، کلمه ، حروف و دارای رنگ و شکل ظاهری می باشد که این علامت را بر روی کالا و محصولات و هم چنین خدمات درج نموده و توسط این علامت می تواند آنها را شناسایی کرد .

شرایط ثبت برند تجاری

مجزا کردن و یا به گونه ای که تفکیک سازی بین محصولات و یا خدمات را به گونه ای نشان دهد توسط یک علامت و یا برند امکان پذیر است در اداره ثبت مالکیت صنعتی جهت ثبت برند شرایطی نیز وجود دارد که باید رعایت شود

برندسازی شخصی چیست ؟

برندسازی شخصی در واقع همان نام و نشانی می باشد که باعث شهرت می شود دراین مقاله به اصول برندسازی شخصی پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

ثبت برند فست فود

از آنجایی که اولین نیازهای بشر موادغذایی می باشد بازاری کارآمد و مناسب برای تجارت در بین فعالان اقتصادی به شمار می رود. با ثبت نمودن برند مواد غذایی می توان به یک قدم از بقیه رقبا صعود کرد.

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

باتوجه به ماده هایی که در قانون تجارت آمده است بعد از انتشار آگهی علامت تجاری این امکان وجود دارد که متقاضی معترض به ثبت در اداره مالکیت صنعتی اعتراض خود را ثبت نماید در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

استعلام برند قبل از ثبت

زمانی که برند را انتخاب می نمایید باید این نکته توجه نمایید که صحبت از برند و انحصاری بودن آن در واقع به این صورت است که قبل از شما شخص دیگری آن را به ثبت نرسانده باشد و یا متعلق به فعالیت مشابه دیگری نباشد .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟